Quan hệ Cổ Đông

Tên Tiếng Việt Công Ty Cổ Phần Container Miền Trung
Tên Tiếng Anh Central Container Joint-Stock Company
Tên viết tắt VICONSHIP ĐN
Địa chỉ Số 75 Quang Trung, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại (84-236) 3822 922
Fax (84-236) 3826 111
Website http://www.viconshipdanang.com
Tổng giám đốc Bà Đặng Trần Gia Thoại
Nhân viên CBTT Bà Trần Thị Phước
Vốn điều lệ (VND) 30.500.000.000
Sỡ hữu nhà nước
Chức năng kinh doanh Dịch vụ đại lý container, đại lý tàu biển và môi giới hàng hải; Dịch vụ xếp dỡ hàng hoá; kinh doanh kho, bến bãi; Vận tải, tổ chức liên hiệp vận chuyển hàng xuất nhập khẩu, hàng dự án, hàng quá cảnh; Kinh doanh xăng dầu, phụ tùng, phương tiện, thiết bị; Sửa chữa đóng mới và cho thuê Container.
Ngày niêm yết
Báo cáo tài chính
Loại chi tiêu
Thời gian
Báo cáo
Tải về
Năm 2019
Báo cáo tài chính kiểm toán 2019 hợp nhất (ENG)
Quý 1 Năm 2020
VSM công bố thông tin BCTC Riêng quý 1/2020
Quý 1 Năm 2020
VSM công bố thông tin BCTC hợp nhất quý 1/2020
Năm 2019
Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán của Công Ty CP Container Miền Trung
Năm 2019
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán của Công Ty CP Container Miền Trung
Quý 4 Năm 2019
VSM công bố thông tin BCTC hợp nhất quý 4/2019
Quý 4 Năm 2019
VSM công bố thông tin BCTC Riêng quý 4/2019
Quý 3 Năm 2019
Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2019
Quý 3 Năm 2019
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2019
Bán niên 2019
Báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét năm 2019
Bán niên 2019
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2019
Bán Niên 2019
Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2019
Quý 2 Năm 2019
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2019
Quý 2 Năm 2019
Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2019
Quý 1 Năm 2019
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 1 năm 2019
Quý 1 Năm 2019
Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2019
Năm 2018
Báo cáo tài chính tổng hợp kiểm toán năm 2018
Năm 2018
Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2018
Quý 4 năm 2018
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 4 năm 2018
Quý 4 năm 2018
Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2018
Quý 3 năm 2018
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 3 năm 2018
Quý 3 năm 2018
Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2018
Bán Niên 2018
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 2018 đã kiểm toán
Bán Niên 2018
Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ 2018 đã kiểm toán
Quý 2 năm 2018
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 2 năm 2018
Quý 2 năm 2018
Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2018
Quí 1 năm 2018
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 1 năm 2018
Quí 1 năm 2018
Báo cáo tài chính riêng quí 1.2018
Năm 2017
Báo cáo tài chính Tổng hợp năm 2017 đã kiểm toán
Năm 2017
Báo cáo tài chính Riêng năm 2017 đã kiểm toán
Năm 2017
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 4 năm 2017
Năm 2017
Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2017
Năm 2017
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 3
Năm 2017
Báo cáo tài chính riêng quý 3
Năm 2017
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ
Năm 2017
Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ
Bán niên 2017
Báo cáo tình hình quản tị công ty 6 tháng năm 2017
Quý 2 năm 2017
Báo cáo Tài chính quý 2 năm 2017
Năm 2016
Báo cáo thường niên năm 2016
Năm 2016
Báo cáo tình hình quản trị năm 2016
Năm 2016
Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán
Quý 4 năm 2016
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016
Năm 2015
Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán