Quan hệ Cổ Đông

Tên Tiếng Việt Công Ty Cổ Phần Container Miền Trung
Tên Tiếng Anh Central Container Joint-Stock Company
Tên viết tắt VICONSHIP ĐN
Địa chỉ Số 75 Quang Trung, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại (84-236) 3822 922
Fax (84-236) 3826 111
Website https://www.viconshipdanang.com
Tổng giám đốc Bà Đặng Trần Gia Thoại
Nhân viên CBTT Bà Trần Thị Phước
Vốn điều lệ (VND) 30.500.000.000
Sỡ hữu nhà nước
Chức năng kinh doanh Dịch vụ đại lý container, đại lý tàu biển và môi giới hàng hải; Dịch vụ xếp dỡ hàng hoá; kinh doanh kho, bến bãi; Vận tải, tổ chức liên hiệp vận chuyển hàng xuất nhập khẩu, hàng dự án, hàng quá cảnh; Kinh doanh xăng dầu, phụ tùng, phương tiện, thiết bị; Sửa chữa đóng mới và cho thuê Container.
Ngày niêm yết
Báo cáo tài chính
Loại chi tiêu
Thời gian
Báo cáo
Tải về
Quý 3 - Năm 2022
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2022
Quý 3 - Năm 2022
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 3 NĂM 2022
Quý 2 - Năm 2022
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 2 NĂM 2022
Quý 2 - Năm 2022
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2022
Quý 2 - Năm 2022
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ NĂM 2022
Quý 2 - Năm 2022
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ NĂM 2022
Quý 1 - Năm 2022
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2022
Quý 1 - Năm 2022
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 1 NĂM 2022
Năm 2021
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán của Công Ty CP Container Miền Trung
Năm 2021
Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã kiểm toán của Công Ty CP Container Miền Trung
Quý 4 - Năm 2021
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 4 NĂM 2021
Quý 4 - Năm 2021
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4 NĂM 2021
Quý 3 - Năm 2021
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 3 NĂM 2021
Quý 3 - Năm 2021
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2021
6 tháng đầu năm 2021
Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2021
6 tháng đầu năm 2021
Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng đầu năm 2021
Quý 2 - Năm 2021
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 2 NĂM 2021
Quý 2 - Năm 2021
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2021
Quý 1 - Năm 2021
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2021
QUÝ 1 - NĂM 2021
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 1 NĂM 2021
Năm 2020
Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toán của Công Ty CP Container Miền Trung
Năm 2020
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán của Công Ty CP Container Miền Trung
Quý 4 -2020
VSM công bố thông tin BCTC hợp nhất quý 4/2020
Quý 4 -2020
VSM công bố thông tin BCTC riêng quý 4/2020
Năm 2020
VSM công bố thông tin BCTC hợp nhất quý 3/2020
Năm 2020
VSM công bố thông tin BCTC riêng quý 3/2020
Năm 2019
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán của Công Ty CP Container Miền Trung (thay thế cho Báo cáo ngày 10/03/2020)
Năm 2019
Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán của Công Ty CP Container Miền Trung (thay thế cho Báo cáo ngày 10/03/2020)
6 tháng đầu năm 2020
Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2020
6 tháng đầu năm 2020
Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng đầu năm 2020
6 tháng đầu năm 2020
VSM: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020
QUÝ 2 Năm 2020
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 2 NĂM 2020
QUÝ 2 Năm 2020
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2020
Năm 2019
Báo cáo tài chính kiểm toán 2019 hợp nhất (ENG)
Quý 1 Năm 2020
VSM công bố thông tin BCTC Riêng quý 1/2020
Quý 1 Năm 2020
VSM công bố thông tin BCTC hợp nhất quý 1/2020
Năm 2019
Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán của Công Ty CP Container Miền Trung
Năm 2019
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán của Công Ty CP Container Miền Trung
Quý 4 Năm 2019
VSM công bố thông tin BCTC hợp nhất quý 4/2019
Quý 4 Năm 2019
VSM công bố thông tin BCTC Riêng quý 4/2019